تعبیر خواب پزشک قانونی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پزشک قانونی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید برای تعیین هویت کسی به پزشکی قانونی می روید ، علامت آن است که خبر مرگ یکی از نزدیکان شما را متحیر خواهد ساخت .

۲ـ دیدن اجساد در پزشکی قانونی ، نشانة آن است که نومیدی و اندوه گریبان شما را خواهد گرفت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی