تعبیر خواب پزشک

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پزشک را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن پزشک در خواب، بیانگر آن است که سلامتی شما در خطر است. اگر در خواب ببینید که پزشک شده‏اید، به این معنی است که برای رسیدن به اهدافتان تلاش بسیاری می‏کنید. اگر در خواب ببینید که با پزشکی مشغول صحبت هستید، به این معنا است که کارهایتان با موفقیت به انجام می‏رسند.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱٫اگر دختری در خواب ببینید که بیمار است و به پزشک مراجعه می‏کند، به این معنا است که می‏تواند بر ناراحتی‏های خود غلبه کند.

۲٫ اگر دختری پزشکی به خواب ببیند ، نشانة آن است که از زیبایی خود برای خوشگذرانی های سبکسرانه استفاده می کند . اگر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که بر ناراحتی و نگرانی خود به زودی غلبه خواهد کرد .

۳٫ اگر دختری پزشک پریشان و مضطربی را به خواب ببیند ، نشانة آن است که در زندگی سعی و تلاش بیشتری برای پیش بردن اهدافش خواهد کرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی