تعبیر خواب پول

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پول را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید که به کسى پول مى‏دهید، به این معنا است که به ثروت فراوانى خواهید رسید. اگر در خواب ببینید که کسى به شما پولى مى‏دهد، بیانگر زیان و ضرر مالى است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی