تعبیر خواب پرخاش

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پرخاش را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید به دیگران پرخاش مى‏کنید، بیانگر آن است که به خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دورى مى‏کنند. اگر در خواب دیگران به شما پرخاش کنند، به این معنى است که در دام افراد حیله‏گرى مى‏افتید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی