تعبیر خواب پرچین

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پرچین را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن پرچین در خواب، بیانگر به دست آوردن خوشبختى و سعادت است. اگر در خواب مشاهده کنید در بوته‏هاى خار کنار پرچین گیر کرده‏اید، به معناى آن است که عده‏اى مانع از موفقیت شما مى‏شوند. اگر دخترى در خواب ببیند که نامزدش کنار پرچین ایستاده است، بیانگر آن است که به زودى ازدواج مى‏کند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی