تعبیر خواب پرچمدار

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پرچمدار را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن پرچمدار در خواب، به این معنا است که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت مى‏کنید. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى‏بینید، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلى هستید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی