تعبیر خواب پرتره

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پرتره را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب به یک پرتره‏ى زیبا نگاه کنید، بیانگر خیانت و بى‏وفایى است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی