تعبیر خواب پرچم

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پرچم را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

علم به خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی. اگر بیند که علم داشت، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد. اگر بیند که علم بیفتاد و ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی گوید:

علم به خواب، دلیل سفر است. اگر بیند پادشاه علمی به وی داد، دلیل جاه و بزرگی بود. خاصه علم را سفید یا سبز بیند.

جابرمغربی گوید:

اگر بیند علمی سفید و بزرگ داشت، دلیل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد. اگر بیند علمی سیاه داشت، دلیل که قاضی یا خطیب گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن علم به خواب بر چهار وجه است.

اول:ریاست و مهتری.

دوم: سفر.

سوم: جاه ومقام و بزرگی.

چهارم: نیکی احوال (خوبی وضع و حال).

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب پرچم کشور خودتان را ببینید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. علامت دادن با پرچم در خواب، به این معنا است که موضوعى آبروى شما را تهدید مى‏کند.

لیلا برایت مى‏گوید:

برافراشته کردن پرچم در خواب،نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببینید پرچم را پایین مى‏آورید، نشانه آن است که پى به اشتباهات خود خواهید برد. دیدن پرچم سیاه در خواب، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی