تعبیر خواب پرپهن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پرپهن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

پرپهن به خواب دیدن دلیل بر اندیشه است و خوردنش دلیل بر مضرت است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پر پهن با فتح هر دو پ در لغت به معنی خرفه است و آن نوعی سبزی است که بیشتر وحشی می روید و ماکول است. به ندرت ممکن است در خواب پر پهن یا خرفه ببینیم و به درستی تشخیص دهیم که خرفه است اما اگر دیدیم حکم دیگر سبزی ها را دارد و به نوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه و نگرانی. اگر کسی در خواب خرفه به شما داد و شما آن را شناختید یا دهنده تصریح کرد که آنچه می دهد خرفه است، موجبی پیدا می شود که کسی برای شما اندوه و غصه به وجود می آورد ولی اگر در خواب نگرفتید یا گرفتید و دور ریختید خوب است چون از غم رهایی می یابید. چیدن و دادن آن به دیگران نیز همین تعبیر را دارد به این معنی که شما برای آنها غصه به وجود می آورید و اگر در سفره بود بین زن و شوهر اختلاف منجر به کدورت پیدا می شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی