تعبیر خواب پدر روحانی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پدر روحانی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

هانس کورت مى‏گوید:

مشاهده‏ى پدر روحانى در خواب، بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب در زندگى است. شنیدن صداى موعظه‏ى پدر روحانى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که فردى قصد فریب شما را دارد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر در خواب پدر روحانی را ببینید ، نشانة آن است که به سفرهایی نامساعد خواهید رفت و در زندگی شما دگرگونیهای ناراحت کننده ای روی خواهد داد .

۲ـ اگر در خواب صدای موعظة پدر روحانی را بشنوید ، نشانة آن است که فرد مکاری شما را از راه راست منحرف می کند .

۳ـ اگر خواب ببینید خودتان کشیش هستید ، نشانة آن است که حقوق دیگران را به نفع خودتان پامال می کنید .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی