تعبیر خواب پانسمان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پانسمان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن پانسمان در خواب، نشانه‏ى رسیدن به ثروت است.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید ، علامت آن است که ثروتی به دست می آورید که پایدار نیست .

۲ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش لباسی از جنس باندِ پانسمان بر تن کرده است ، نشانة آن است که روی همسر خود تأثیری قدرتمند خواهد داشت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی