تعبیر خواب پارچه گلدار

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پارچه گلدار را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن پارچة گل دار در خواب ، نشانة آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی