تعبیر خواب پارو

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پارو را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پارو مانند بیل خادم است و کسی است که به شما کمک می کند و در انجام کارها به یاری شما بر می خیزد. اگر در خواب دیدید که برف پارو می کنید به کمک کسی غم و اندوه را از خود می رانید. چنانچه دیدید که با پارو جو و گندم روی هم انبار می کنید و می ریزید آن طور که در انبار روستاها پارو می زنند نعمت زیادی به وسیله کسی نصیب شما می شود. پارو اگر از چوب بود نیکو است و اگر از آهن بود خواب شما از یک دوست و همراه قدرتمند با شما سخن می گوید. پاروی شکسته بیماری است و این که به وقت سختی هیچکس به کمک بیننده خواب نمی آید. اگر بیننده خواب ببیند که در تابستان پارویی به دست دارد و برف جمع می کند و در جایی روی هم می ریزد پولی به رایگان نصیب او می شود. روی هم رفته پارو دوست و همراه و کمک است و نیکو است.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید پارو به دست دارید ، علامت آن است که برای آسایش دیگران از لذتهای زندگی چشم می پوشید .

۲ـ اگر خواب ببینید پاروی خود را گم کرده اید ، نشانة آن است که برای عملی کردن طرحهایی بیهوده تلاش می کنید .

۳ـ دیدن پاروی شکسته در خواب، نشانة چشم پوشی از تفریح مورد علاقة خویش است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی