تعبیر خواب پارچ

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پارچ را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است ، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما .

۲ـ دیدن پارچ شکسته در خواب ، نشانة از دست دادن دوستان است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی