تعبیر خواب پاره

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پاره را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پاره و پارگی، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید. یخه پاره به شما بی احترامی می شود. پارگی پشت لباس به شما تهمت زده می شود و جلوی لباس شما اگر پاره بود رازی که دارید و در کتمان و استتار آن می کوشید فاش می گردد. اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می آید که شرمنده می شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می کنند. اگر ریسمانی را که تا بی نهایت ادامه داشت و شما ندانستید متعلق به چه کسی است و از کجا می آید و تا کجا می رود پاره کردید به سختی بیمار می شوید و در روزهای آینده باید مراقب صحت و سلامت خود باشید. اگر ریسمان را پاره کردید زیان مالی می بینید.

لوک اویتنهاو می گوید :

پاره کردن چیزی : خیانت دوست پسر و یا دوست دختر

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید که کاغذى را پاره مى‏کنید، یعنى باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى انجام دهید، پاره کردن نامه در خواب نشانه‏ى شنیدن خبر ناگوار است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی