تعبیر خواب پادگان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پادگان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن پادگان در خواب، نشانه‏ى آن است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد. اگر در خواب خود را در حیاط پادگان دیدید، نشانه‏ى آن است در یکى از کارهایتان دچار شک مى‏شوید. اگر خواب ببینید که پادگان را ترک مى‏کنید، بیانگر داشتن اوقات خوش است. پادو

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن پادو در خواب بیانگر آشنایى با افراد غیرقابل اعتماد است. اگر زنى در خواب ببیند که در جایى مشغول پادویى است، بیانگر دخالت در یک کار احمقانه است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی