تعبیر خواب پا در میانی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پا در میانی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیرپادرمیانى درخواب برسه وجه است :

۱٫نزد کسى که پادرمیانى او را کرده است مقیم مى شود.

۲٫به او عنایت و توجه مى کند.

۳٫خیر و منفعت به او مى رسد.

اکر ببیند از بایندان(وساطت و میانجی) کسى بیرون آمد ، تعبیرش بر خلاف این است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی