تعبیر خواب پاتیله

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پاتیله را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

پاتیله در خواب دیدن، کدبانوی خانه است. اگر بیند که پاتیله نو بخرید یا کسی بدو داد، دلیل که کدبانوی خانه را آفت رسد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که در پاتیله چیزی است از خوردنی، دلیل است که او را از کدبانوی خانه خیرو منفعت رسد. اگر بیند که در پاتیله چیزی ناخوش است از طعامها، دلیل است که او را از کدبانوی خانه ضرر رسد.محمدبن سیرین گوید:

دیدن پاتیله در خواب چیزی زیاده نبود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی