تعبیر خواب پابندانی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پابندانی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

اگر به خواب دید که کسی را پابندانی کرد، دلیل که در کار آن کس مقیم و پایدار است و از او جدا نگردد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پابندانی کردن درخواب بر سه وجه است.

اول: مقیم شدن آن کس که پابندانی او کرد.

دوم: عنایت کردن با وی.

سوم: خیر منفعت بدو رسد.

اگر بیند از پابندان کسی بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی