تعبیر خواب پابند

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پابند را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سیرین گوید:

پابند در خواب دیدن، سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد. اگر پابند بسیار بیند، نعمت و روزی حلال است به قدر آن که دیده. اگر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد. اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وی ضایع شد، دلیل که اگر نعمت دارد جمله را نفقه کند، یا از وی ضایع گردد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی