تعبیر خواب تئاتر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تئاتر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تئاتر در خواب، نشانه‏ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد. اگر خواب بينيد كه در تئاترى حضور داريد، يعنى در دام افراد حيله‏گرى مى‏افتيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بر صندلي تئاتر نشسته ايد ، نشانة آن است كه از گفتگو با دوستان جديد خود لذت بسيار خواهيد برد .
2ـ اگر خواب ببينيد خود يكي از بازيگران تئاتر هستيد ، نشانة آن است كه از تفريحي كوتاه مدت لذت خواهيد برد .
3ـ اگر خواب ببينيد نمايشي دراماتيك تماشا مي كنيد ، نشانة آن است كه در اثر تفريحات حماقت آميز در آستانة نابودي ثروت خود قرار خواهيد گرفت .
4ـ ديدن اپرا در خواب ، نشانة آن است كه بر آرزوها و خواسته هاي خود دست خواهيد يافت .
5ـ اگر به هنگام تماشاي نمايشي بخنديد يا براي بازيگري كف بزنيد ، نشانة آن است كه وظيفة خود را فداي ارضاء هوسهايتان خواهيد كرد .
6ـ اگر خواب ببينيد هنگام آتش گرفتن سالن نمايش از آنجا مي گريزيد ، نشانة آن است كه به كار پرخطري دست خواهيد زد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی