تعبیر خواب جشن تولد

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جشن تولد را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
جشن تولد: شما عمر طولاني خواهيد داشت
آنلي بيتون مى‏گويد:
خواب جشن تولد براي جوانان ، نشانة فقر و تنگدستي است و براي پيرمردان نشانة غم تنهايي است .
جشنواره
اگر خواب ببينيد در جشنواره اي حضور داريد ، علامت آن است كه به ديگران بسيار وابسته ايد و دل به كسب لذاتي مي بنديد كه زودتر از موعد طبيعي شما را پير مي كند .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی