تعبیر خواب تابلو

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تابلو را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تابلوى كنار جاده، بيانگر آن است كه موضوعى موجب پريشانى شما مى‏شود.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تابلوى كارخانه يا مغازه در خواب، نشانه‏ى آن است كه يكى از دوستانتان باعث ناراحتى شما مى‏شود. ديدن يك تابلوى نقاشى در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب يك تابلوى نقاشى بخريد، به اين معنى است كه به خاطر موضوعى عصبانى مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه مشغول فروختن تابلوى نقاشى هستيد، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی