تعبیر خواب تاج خروس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تاج خروس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن گل تاج خروس در خواب ، نشانة آگاهي و دانش كم است . بينندة خواب بايد تلاش كند به دانش و فرهنگي برتر دست يابد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی