تعبیر خواب تاس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تاس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند تاس بازي مي كرد و قمار باخت، دليل است به غمي گرفتار شود، يا در حيلتي افتد. جابرمغربي گويد: اگر ديدتاس بازي كرد،دليل خصومت است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی