تعبیر خواب چاقي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چاقي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد چاق شده ايد ، نشانة آن است كه هر دم بر ثروت و شاديهاي شما افزوده خواهد شد .
2ـ اگر در خواب ديگران را چاق ببينيد ، علامت آن است كه اوقات و فعاليتهاي لبريز از موفقيت خواهيد داشت .
3ـ اگر خواب ببينيد بيش از اندازه چاق شده ايد ، دلالت بر آن دارد كه بايد بيشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشيد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی