تعبیر خواب تاوه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تاوه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: درخواب ديدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخداي خانه بود جمله بر عيال خود و ديگران نفقه كند. اگر بيند تاوه نو داشت يا كسي بدو داد، دليل كه خدمتكاري مصلح او حاصل شود، يا از وي جدا شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند از تاوه چيزي مي خورد، دليل كه از خدمتكار خير و منفعت بدو رسد به قدر خوردني. اگر بيند آن خوردني ترش و ناخوش است، دليل كه غمگين شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی