تعبیر خواب چلاق

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چلاق را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : اگر در خواب ببينيد که چلاق شده ايد و قادر به برخاستن نيستيد نشان آن است که رازي داريد، بزرگ و مخاطره آميز که مي ترسيد مردم از آن آگاه شوند و بهتر هم اين است که راز خود را از مردم بپوشانيد و حفظ کنيد. ابن سيرين نيز از جابر مغربي نقل مي کند که در اين صورت خوب است تماس خود را با ديگران کم کنيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر زني فردي چلاق را در خواب ببيند ، نشانة آن است كه اميد او به يأس مبدل خواهد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی