تعبیر خواب چمن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چمن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گوياي اين است که زندگي ما گستردگي دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زياد است ولي اگر سبزه و چمن را زرد و بي رونق ببينيم نشاني از تالم و اندوه و بيماري است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن زمين چمن مسابقات اسب دواني در خواب ، علامت آن است كه به آسودگي و ثروت دست خواهيد يافت .
2ـ ديدن چمنزاري سبز در خواب ، علامت آن است كه به كارهايي قابل توجه علاقمند خواهيد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی