تعبیر خواب چوب حراج

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چوب حراج را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن چوب حراج در خواب ، نشانة آن است كه بار مسئوليتي به دوش شما مي افتد كه چندان سودي به دنبال ندارد .
2ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است كه براي كمك به دوستان خود علاقة فراواني نشان خواهيد داد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی