تعبیر خواب چوبه دار

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چوبه دار را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب دوستي را پاي چوبة دار ببينيد ، نشانة آن است كه اگر در مورد امر بسيار مهمي درست تصميم نگيريد به مصيبتي عظيم گرفتار خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد شما را به چوبة دار بسته اند ، نشانة آن است كه از بد ذاتي دوستان نادرست عذاب خواهيد كشيد .
3ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش را پاي چوبة دار اعدام كرده اند ، علامت آن است كه با مردي مكار و بي پروا ازدواج خواهيد يافت .
5ـ اگر خواب ببينيد دشمن خود را دار مي زنيد ، نشانة آن است كه در تمام مراحل زندگي پيروز و موفق خواهيد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی