تعبیر خواب چيدن علف هرز

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چيدن علف هرز را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد علفهاي هرز را مي چينيد ، علامت آن است كه در به پايان رساندن كاري كه براي شما امتيازي در بر دارد با مشكل روبرو مي شويد .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران مشغول چيدن علفهاي هرز هستند ، علامت آن است كه دشمنان طرحهاي شما را نابود خواهند ساخت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی