تعبیر خواب حساب

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب حساب را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي در خواب بيند كه حساب مي كرد با كسي ديگر دليل كه در محنت و عذاب افتد و خود را به كار زشتي بدارد.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي بيند در قيامت حق تعالي با وي حساب مي كرد و حساب بر وي آسان است، دليل بر رستگاري و خير كند. اگر به خلاف اين است، بد باشد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
حساب قيامت را درخواب ديدن بر شش وجه است.
اول: پادشاه ظالم.
دوم:نگراني و دل مشغولي.
سوم: سختي و رنج.
چهارم: بدحالي.
پنجم: اندوه وعزا ومشقت.
ششم: عمر كوتاه.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی