تعبیر خواب حفره

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب حفره را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد به درون حفره اي عميق نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه در رابطه با كار خود اقدامات حماقت آميزي انجام مي دهيد ، و در راه كسب ثروت با موانعي روبرو خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد داخل حفره اي افتاده ايد ، علامت آن است كه به بدبختي و اندوهي عميق دچار مي شويد .
3ـ اگر در خواب به هنگام افتادن به داخل حفره ناگهان بيدار شويد ، نشانة آن است كه به شكل معجزة آسايي از اضطراب و پريشاني نجات خواهيد يافت .
4ـ اگر خواب ببينيد به درون حفره اي مي رويد ، نشانة آن است كه آگاهانه براي به دست آوردن ثروت بيشتر ، سلامتي خود را به خطر مي اندازيد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی