تعبیر خواب حکمت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب حکمت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه حكمت و علم مي خواند، دليل بود كه قران خواندن او را كرامت گردد. اگر بيند كتابي درحكمت و علم بخريد، دليل كه مصحفي بخرد. اگر بيند كتاب حكمت بسوخت، دليل بر تباهي دين او بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند اوراق كتاب حكمت مي خورد، دليل است كه علم و حكمت بسيار خواند. اگر ديد اوراق حكمت مي دريد، دليل كه نمازها نگذارد. اگر بيند كتاب حكمت مي خواندند و او مي شنيد، دليل كه هوس علم و حكمت خواندن داشته باشد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی