تعبیر خواب حمالي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب حمالي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: حمالي در خواب خطر بود از جهت گناه و معصيت بسيار. جابر مغربي گويد: اگر بيند حمالي بهر ديگران مي كرد بي اجرت و كرايه، دليل كه با مردي خير و احسان كند و آن به صاحب خواب بازگردد. اگر ديد حمالي مي كرد و مزد مي گرفت، دليل غم و اندوه است خاصه بار گران باشد و از آن گراني او را رنج و غم رسد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی