تعبیر خواب حنوط

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب حنوط را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

بوي خوشي است كه بر مرده پراكنند. محمدبن سيرين گويد: اگر حنوط بر وي پراكنند، دليل كه تائب شود و به خداي تعالي بازگردد.اگر اين خواب را كسي بيند كه مصلح بود، دليل كه از ترس و بيم ايمن گشته از غم ها فرج يابد و كارها به مرادش شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه حنوط خوش باز كرد، ستايش مردم است با خطر، زيرا بعضي زا معبران گفته اند: نيكنامي بود بر اهل بيت و خويشان به اندازه حنوط.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی