تعبیر خواب خارش

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خارش را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند او را خارش تن پديد آمد، دليل كه طلب خويشان كند و از ايشان غم واندوه بيند.
ابراهيم كرماني گويد:
خارش تن، دليل است بر بازجستن احوال خويشان.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر در خواب ببيند كه از خارش تن به او رنج و گزند مى رسيد، از خويشان و بستگان به او زحمت و اذيت مى رسد..
اگر ببيند از خارش تن آزارى به او نرسيد، از ناحيه خويشان و بستگان به او زحمت و آزارى نمى رسد..رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی