تعبیر خواب خبر چين

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خبر چين را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن فردي خبرچين در خواب ، نشانة آن است كه دشمناني خواهيد داشت كه مي كوشند به زندگي شما آسيب وارد آورند .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران شما را فردي خبرچين قلمداد مي كنند ،علامت آن است كه زندگي آيندة شما پر از فراز و نشيب خواهد بود .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی