تعبیر خواب خرک

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خرک را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : خرک چوبي است به شکل چهار پايه که از پهلو ذوزنقه مي نمايد. اگر خرک نجاري در خواب ببينيد تکيه گاه است و کسي است که شما مي توانيد بر او متکي و اميدوار باشيد و در سختي ها مشکلات ياري و ياوري از شما دريغ نمي کند و دستتان را مي گيرد اما اگر خرک ورزشي در خواب ديديد نشاني از مانع است. اگر از خرک بپريد از مانع مي گذريد ولي اگر پاي خرک ايستاده بوديد مانع همچنان باقي مي ماند. شکستن خرک چيرگي و پيروزي بر مشکل نيست بل که تبديل مشکل است به مشکلات کوچکتر و متعدد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی