تعبیر خواب خفاش

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خفاش را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : ديدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تيغي بد تر است. ديدن خفاش در خواب نه فقط براي بيننده خواب بد است بل که روي زندگي اطرافيانش نيز اثر مي نهد. اگر در خواب ديديد که خفاش را کشتيد بر دشمن چيره مي شويد اما باقي گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گوياي مصيبت است. اگر خفاش بچه کرده بود دشمني است که ريشه دوانيده و انهدامش دشوار شده است. اگر در خواب ببينيد خفاش يا بچه هايش را در کيسه ريخته و به جايي دور برده و آزاد کرديد بهتر اين است که آن ها را بکشيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصيبت و بد بختي است كه از طرف افراد شرور به شما خواهد رسيد . خواب خفاش نشانة مرگ پدر يا مادر شما نيز هست يا از دست دادن يكي از اعضاي بدن خود يا كور شدن .
2ـ ديدن خفاش سفيد در خواب ، علامت مرگ كودكي است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی