تعبیر خواب خيابان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خيابان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
خيابان : موفقيت در امورکاري
خيابان طويل با سنگفرش زيبا : مئقعيت خوشايندي برايتان پيش خواهد آمد
خيابان روشن : شادي بزرگ
خياباني که در تاريکي فرو رفته است : مراقب خودتان باشيد
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در خياباني راه مي رويد ، نشانة آن است كه تقريباً از رسيدن به هدفي كه خواهانش هستيد ، نوميد خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد در شهري دوردست در خياباني آشنا راه مي رويد ، نشانة آن است كه به سفري خواهيد رفت اما سودي كه انتظار داشتيد از طريق اين سفر به دست بياوريد به دست نخواهيد آورد .
3ـ اگر خواب ببينيد هنگام عبور از خياباني از حملة جنايت كاري هراسانيد ، نشانة آن است كه براي پيش بردن كارهايتان دست به كار خطرناكي مي زنيد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی