تعبیر خواب داخل آب رفتن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب داخل آب رفتن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه به آب اندر همي رفت و اندر آن وقت، تن او قوي بود، خاصه كاري اندر آنكار ظاهر گردد و اگر بيند كه در آب صافي رفت و تن او پوشيده بود، دليل بر قوت دين بود وتوكل كردن بر ايزد تعالي و استقامت كار ويرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی