تعبیر خواب تربد

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تربد را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: تربد درخواب ديدن، دليل بر غم و انديشه كند. اگر بيند خورد، دليل بر زيان مال كند، به قدر آن كه خورده بود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی