تعبیر خواب ترس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب ترس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب احساس كنيد از ادامة كاري يا انجام سفري وحشت داريد ، نشانة آن است كه با خانوادة خود مشكل خواهيد داشت و در اموري مهم شكست خواهيد خورد .
2ـ اگر در خواب هراس ديگران را ببينيد ، نشان از آن دارد كه دوستي به خاطر مشكلات شخصي خود ، از محبت كردن به شما عاجز است .
3ـ‌ اگر زني خواب ببيند از سگ ترسيده است ، نشانة آن است كه در صداقت دوست خود شك خواهد كرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی