تعبیر خواب ترسائي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب ترسائي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر مسلماني بيند ترسا شد، دليل كه او را در راهي بدعت و گمراهي پديد آيد و اعتقاد در دين مسلماني ندارد.
جابرمغربي گويد:
اگر كسي اين خواب را بيند كه دشمني دارد، دليل است بر وي نصرت يابد، زيرا كه ترسا نصراني است و او مشتق از نصرت است. اگر ترسائي بيند كه مسلمان شد، دليل كه مسلمان شود و بميرد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر ديد با ترسايان و مسيحيان صحبت داشت، دليل كه دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دين اسلام ضعيف است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی