تعبیر خواب در آغوش گرفتن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب در آغوش گرفتن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد همسر خود را با بي تفاوتي در آغوش مي گيرند ، نشانة آن است كه در اثر بي وفايي اختلاف و ناسازگاري رخ مي دهد .
2ـ در آغوش گرفتن نزديكان در خواب ، علامت وقوع بيماري و ناراحتي است .
3ـ اگر عشاق خواب ببينند معشوق خود را در آغوش مي گيرند ، نشانة آن است كه در اثر بي وفايي اختلاف و ناسازگاري رخ مي دهد .
4ـ اگر خواب در آغوش گرفتن كسي در فضايي مطلوب و زيبا رخ بدهد ، تعبيري بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد .
5ـ اگر خواب ببينيد فرد بيگانه اي را در آغوش گرفته ايد ، علامت آن است كه ميهمانان ناخوشايندي به خانة شما خواهند آمد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی