تعبیر خواب ترسيدن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب ترسيدن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
ترسيدن در خواب، ايمني است و هر كه در خواب ديد مي ترسد از كسي و نداند ترس او از كيست، دليل كه مكروهي از آن ترساننده به وي رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ترسيدن درخواب، نصرت است، اگر بيند از دزدي يا جانوري همي ترسيد، دليل كه از كساني كه به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ترسيدن در خواب سلامتي بود
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترس در خواب هاي ما شادي و خبر خوش است. اگر در خواب ترسيديد و يکه خورديد خوشحال مي شويد و خبري ناگهاني و خوب و شادي بخش دريافت خواهيد داشت. نوشته اند ترس ايمني است. اگر از دزد ترسيديد از جانب خويشاوندان يا اهل بيت خود آسيب و زيان مي بينيد. امام جعفر صادق عليه السلام فرموده ترسيدن در خواب نصرت است.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه موضوعى موجب ترس شما شده است، به اين معنا است كه در تلاش هستيد تا دشمنانتان را نابود سازيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه به خاطر سفرى وحشت‏زده شده‏ايد، بيانگر بروز مشكلات خانوادگى است. اگر در خواب ديگران را ببينيد كه از موضوعى ترسيده‏اند، بيانگر آن است كه چيزى شما را نگران مى‏سازد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی