تعبیر خواب ترمز

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب ترمز را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:ترمز را در خواب بدون اتومبيل نمي توان ديد. چنانچه در خواب ببينيم سوار اتومبيلي هستيم که ترمز آن مي گيرد نشان خطر نيست بلکه گوياي وحشتي است که از آينده داريم. ترمز نماينده قدرت اراده و توان خويشتن داري ما در خواب است. اگر خواب ديديم که ترمز ماشين ما نمي گيرد نشان آن است که اراده ما سست مي شود و در تصميم گيري ها دچار ترديد و هراس مي شويم که البته خوب نيست. اگر در خواب ديديم که ترمز ماشين خود را تعمير مي کنيم خوب است چون خواب ما مي گويد که در آينده اي نزديک به بازسازي شخصيت خود مي پردازيم.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی