تعبیر خواب ترور

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب ترور را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ترور كسى را ببينيد، به معناى آن است كه بايد در انجام كارها بيشتر مراقب باشيد. اگر خواب ببينيد كه خودتان كسى را ترور مى‏كنيد، يعنى مرتكب اشتباهى مى‏شويد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی